วันนี้ 22 มิถุนายน 2561 ขอขอบคุณผู้นำท้องถิ่นท้องที่ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างสุขภาพคนสามวัย(บวร) สัญจรครั้งที่ 8 ของชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.นาขา ร่วมกับโตรงการชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรของวัดดอนวาส เดือนนี้สัญจรลงพื้นที่วัดห้วยเหมือง หมู่ที่ 13 ตำบลนาขา พบภาพความประทับใจมากมายในเดือนนี้ เช่น ท่านนายอำเภอโสภณ ภู่ขันเงิน ก็มาร่วมกิจกรรมกับ สว.แถมมอบทุนการศึกษาสมทบให้นักเรียนอีก 1 ทุน ร่วมกับของชมรมฯ รวม 3 ทุน มีนักเรียน รร.บ้านหนองปลาซึ่งอยู่ด้านล่างขึ้นมาร่วมกิจกรรมร่วมกับ รร.ตชด.บ้านห้วยเหมืองซึงอยู่ด้าบบน ภาพการต้อนรับแขกของพี่น้องหมู่ที่ 13 บ้านห้วยเหมืองทั้งในส่วนของวัดห้วยเหมือง รพ.สต.บ้านห้วยเหมือง คณะกรรมการหมูบ้าน อสม. สว. และประชาชน สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือน จำนวนเกือบ 200 คน และที่จะอยู่ในความทรงจำและจะเป็นอัตลักษณ์ของผู้นำตำบลนาขาคือภาพที่ผู้นำหมู่บ้านพาผู้สูงอายุในหมู่ของตนเองไปร่วมกิจกรรมนอกพื้นที่ ทุกครั้ง ทุกเดือน ถือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้เยาวชนที่ไปร่วมกิจกรรมได้เห็นตัวอย่างดีๆ และซึมซับนำมาปฏิบัติเมื่อเขาเหล่านั้นเติบโตขึ้น อย่างน้อย สว.ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน เดือนหน้าสัญจรลงหมู่ที่ 7 บ้านหนองปลา ตำบลนาขาครับ