งานบุคคลากร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน  เวลา  สถานที่รับการเลือกสรร  ระเบียบและวิธีเลือกสรร  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี