งานบุคคลากร

ประกาศจังหวัดชุมพร  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ระดับเชี่ยวชาญ  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ