กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมระบบงานบริการดิจิตัล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ, ระบบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, ระบบ Biz Portal และ ระบบ E-payment โดยสามารถแจ้งปัญหาผ่านช่องทางดังนี้

1. ศูนย์ส่งเสริมระบบงานบริการดิจิตัล กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. Call center : 0 2193 7005

3. Line @ : IT support – HSS

4. URL : http://it-hs.hss.moph.go.th/