วันที่ 12 กันยายน 2562  นายจิรชาติ  เรืองวัชรินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดชุมพร โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

ร่วมกับทีมวิทยากร บรรยายให้ความรู้และสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน  ( CPR ) และการใช้

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัติโนมัติ ( AED ) ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ณ  หน่วยฝึกนักศึกษา

วิชาทหาร   มณฑลทหารบกที่  44  ค่ายเขตอุดมศักดิ์   ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร