วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจัดประชุมเรื่องความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนท่าแชะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  โดยเนื้อหาการประชุมประกอบด้วย นโยบายคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง  รู้ทันเครื่องสำอาง  การตรวจสอบฉลาก   และการสืบค้นเครื่องสำอางผ่านระบบออนไลน์ พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง โดยมีนายเอกวุฒิ  ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแชะรัชดาภิเษก  เป็นประธานเปิดการประชุม   ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียนมัธยมปลาย  ครูและผู้เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมประชุม รวม 130  คน