วันที่ 5 - 6  สิงหาคม 2562  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ จัดอบรมพระคิลานุปัฏฐาก 

( พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด อสว. )    มีพระสงฆ์จากวัด  7   แห่งและสำนักสงฆ์
แห่ง เข้ารับการอบรมจำนวน  35  รูป โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
โรงพยาบาลทุ่งตะโก โรงพยาบาลพะโต๊ะ ร่วมเป็นวิทยากร