วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ประชุมชี้แจงระบบการลงรายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  แก่เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข