ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

                 

   

 

   

 

   

 

   

วันที่ 5 - 6  สิงหาคม 2562  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ จัดอบรมพระคิลานุปัฏฐาก 

( พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด อสว. )    มีพระสงฆ์จากวัด  7   แห่งและสำนักสงฆ์
แห่ง เข้ารับการอบรมจำนวน  35  รูป โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
โรงพยาบาลทุ่งตะโก โรงพยาบาลพะโต๊ะ ร่วมเป็นวิทยากร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ประชุมชี้แจงระบบการลงรายงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  แก่เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข