ข่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่

                       วันที่ 4 กันยายน 2562   นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร              นาย จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2562 ประเด็นที่ดำเนินการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการสาธารณสุขประกอบด้วย การแก้ปัญหาประชาชนเดือดร้อนรำคาญ  กรณีบ้านนกอีแอ่นกินรังในเขตเทศบาลตำบลมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ตามคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดชุมพร, ผลการประเมิน  EHA ปี 2562  และเป้าหมายการดำเนินงาน  EHA  ปี 2563,  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร, การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่3)  พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

 

 

   

    วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจัดประชุมเรื่องความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนท่าแชะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  โดยเนื้อหาการประชุมประกอบด้วย นโยบายคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอาง  รู้ทันเครื่องสำอาง  การตรวจสอบฉลาก   และการสืบค้นเครื่องสำอางผ่านระบบออนไลน์ พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง โดยมีนายเอกวุฒิ  ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแชะรัชดาภิเษก  เป็นประธานเปิดการประชุม   ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียนมัธยมปลาย  ครูและผู้เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมประชุม รวม 130  คน

 

 

 

 

 

วันที่  28  สิงหาคม 2562  นายประยูร  แดงสกล  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของอำเภอท่าแซะ ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ประกอบด้วย อสม.ทดแทนและอสม.ใหม่ รวมจำนวน 240 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายสำราญ ไชยชนะ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ อสม.และทีมงานวิทยากรของเครือข่ายคปสอ.ท่าแซะ   ระหว่างวันที่  26 - 28   สิงหาคม  2562 ดำเนินการจัดอบรมโดย นายจรัญ  คลี่เกษร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแซะและเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพ  อสม.เป็นอสม.  4.0  ตามนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข