เลขที่ 259 ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

โทร. 077511040