บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  โทร ๐ ๗๗๕1 1040 ต่อ 111

ที่  ชพ ๐๐32.๐๐7/  วันที่            มกราคม 2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการป้องปรามการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กำหนดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ประเด็นการประเมินผลมิติภายใน การพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดที่ 60 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการป้องปรามการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร                                                ประธานกรรมการ
 2. .นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)                                    รองประธานกรรมการ
 3. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)                          กรรมการ
 4. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (นายประยูร แดงสกล)                กรรมการ
 5. หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งานทุกงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด          กรรมการ
 6. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ         กรรมการ
 7. นางสาวกฤติกา นันทประเสริฐ เภสัชกรชำนาญการ                              กรรมการ
 8. นายงธเนศ โชคพระสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                  กรรมการ
 9. นายเสกสัน ทองแดง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                        กรรมการ
 10. นางวันเพ็ญ โสมทัพมอญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                   กรรมการ
 11. นางสิริลักษณ์ แสงสว่าง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ                   กรรมการ
 12. นายสมมาตร เสงี่ยมรัตนรุจี นายช่างโยธาชำนาญงาน                           กรรมการ
 13. นางสาวกัณจนะ พุทธิพงษ์ นิติกรชำนาญการ                                     เลขานุการ

 

บทบาทหน้าที่

 1. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ใน องค์กรให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 2.  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม
 3. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
 4. ยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของบุคคลที่ดีเด่นในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความซื่อสัตย์ สุจริต
 5. ดูแลสอดส่องการปฏิบัติงานที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในองค์กร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 

                                                                                (นางสาวกัณจนะ พุทธิพงษ์)

                                                                                    นิติการชำนาญการ

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com