ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
******************************

            ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ          ระยะที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต โดยมุ่งหมายให้              การบริหารงานและการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร มีความเป็นเลิศด้วยระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อให้เกิด      ความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จึงขอประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรถือปฏิบัติ         ตามแนวทางที่กำหนดดังนี้

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งสนองความต้องการบริการแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
  2. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
  3. ไม่กระทำการใดๆที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่งผลต่อการทุจริต การให้หรือ   การรับประโยชน์จากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การให้หรือรับของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับสินบน หรือการให้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
  4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
  5. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง
  6. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

                                                ประกาศ ณ วันที่  6  ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

                                                                

                                                                                        (นายจรัสพงษ์ สุขกรี)

                                                                                 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com