นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

นายแพทย์อนุ  ทองแดง

นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 

นายประยูร  แดงสกล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด