นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

นายแพทย์อนุ  ทองแดง

นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

 

ร.ต.ต.(ญ) กุสุมา สุวรรณบูรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด